Tarieven en voorwaarden


Hieronder volgende de tarieven voor de drie diensten die ik aanbied. PUUR Psychologie, PUUR Coaching en PUUR Kids.

PUUR Psychologie 

Basis GGZ

Ik bied generalistische basis GGZ (bij lichte tot matige problematiek). Wanneer er sprake is van een DSM V diagnose icm een verwijzing van de huisarts kunt u een gedeelte van de behandeling terugkrijgen van uw verzekering.

Ik heb een basistarief van 100 euro per sessie.

Specialistische GGZ

Ik bied specialistische GGZ (complexere problematiek). Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk.

De praktijk is aangesloten bij 1nP . U kunt zich na contact met mij op de website aanmelden. De factuur wordt dan verstuurd aan de zorgverzekeraar. Voor 2020 geldt een eigen risico van € 385,00.

PUUR Coaching

De sessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Verwijzing van de huisarts is dan ook niet noodzakelijk.

Het intake tarief is 250 euro. Hierbij spreken we elkaar 2 keer 60 minuten en werk ik het gesprek in 30 minuten uit.

Ik hanteer een uurtarief van 100 euro. Dit is 45 minuten directe behandeltijd en 15 minuten indirecte tijd.

PUUR Kids (6-18 jaar)

De sessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Verwijzing van de huisarts is dan ook niet noodzakelijk.

Het intake tarief is 250 euro. Hierbij spreken we elkaar 2 keer 60 minuten en werk ik het gesprek in 30 minuten uit.

Ik hanteer een uurtarief van 100 euro. Dit is 45 minuten directe behandeltijd en 15 minuten indirecte tijd.

Facturen worden eens per maand verstuurd.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de GZ-psycholoog (behandelaar) Hwr Schipper werkend bij PUUR psychologie en coaching en de cliënt.

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

3. PUUR psychologie en coaching beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding binnen de Generalistische Basis GGZ of specialistische GGZ.

Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.

4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

5. Wanneer er sprake is van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ of specialistische GGZ zullen de nota(‘s) ter vergoeding aangeleverd worden bij de zorgverzekeraar. Ik ben verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook ben ik verplicht om uw BSN-nummer te registreren, en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Ik vraag u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.

6. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg (coaching) ontvangt de cliënt maandelijks een factuur, zie tarieven.

7. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Ik stuur u dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan word. Ik behoud het recht tot het stoppen van de behandeling mochten de sessies niet betaald worden.

8. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen (N.I.P.) en opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.-register. Dit betekent dat ik een beroepscode hanteer waarin ik me verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.

9. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat ik hierover een (korte) brief schrijf aan de huisarts.  Ook dit gebeurt alleen met uw toestemming.

10. Vanaf de aanmelding heeft u alleen met mij te maken. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat altijd bespreken.

11. De diensten worden geleverd op de locatie Kloosterbrink 14 te Zwolle. De praktijk is geopend op de maandag en dinsdag (08.45 uur tot 14.30 uur) Woensdag, donderdag en vrijdagochtend tot 11 uur.

12. De duur van een intake of een consult is 45 minuten. De duur van een relatie of systeem gesprek 90 minuten.

13. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:  Consulten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 50,00 euro per consult in rekening gebracht worden.

14. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

15. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van PUUR psychologie en coaching, dan zijn de voorwaarden van PUUR psychologie en coaching van toepassing.

Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

16. PUUR psychologie en coaching heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

17. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

18. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen PUUR psychologie en coaching en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

19. ROM (Routine outcome measurement). Een eis van veel verzekeraars voor het verkrijgen van een contract, is dat er voor- en nametingen worden gedaan van de behandeling met behulp van vragenlijsten. De uitkomsten worden anoniem in een grote database ingevoerd en verwerkt. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven.

20. PUUR psychologie en coaching heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden)

%d bloggers liken dit: